Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Almado Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 113-21-33-980, KRS: 0000148842, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, REGON: 014992249, e-mail: almado@almado.com.pl

Zakres przetwarzanych przez Almado danych osobowych obejmuje wyłącznie dane niezbędne do utrzymania kontaktu biznesowego oraz realizacji usług, w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres do kontaktu, oraz firmę reprezentowanego podmiotu.

Almado gromadzi Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umów oraz świadczenia oferowanych przez Almado usług,
 • realizacji obowiązków Almado przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych,
 • ochrony praw Almado zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia ewentualnych zaległych płatności,
 • uzasadnionego interesu Almado w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. prowadzenia bezpośredniego marketingu produktów i usług Almado,
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód, przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

 Almado może przekazywać Dane osobowe, dla celów wskazanych powyżej, wyłącznie: podwykonawcom, z którymi Almado posiada zawarte umowy współpracy; przedsiębiorstwom udostępniającym platformy komunikacji elektronicznej wykorzystywane przez Almado do utrzymywania komunikacji biznesowej; organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa; innym podmiotom trzecim w celu realizacji obowiązków lub ochrony praw Almado przewidzianych prawem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane przez Almado wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku gdyby uznali Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa Dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych. Almado dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za kolejne kopie, o których dostarczenie Państwo się zwrócą, Almado może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych i/lub uzupełnienia Danych osobowych,
 3. usunięcia Danych osobowych, czyli tzw. „prawa do bycia zapomnianym”; mają Państwo prawo do żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia Państwa Danych osobowych, a Almado ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w pewnych przypadkach mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Państwa Danych osobowych przetwarzanych przez Almado, jak również mają Państwo prawo do przesłania tych danych innemu podmiotowi, oraz do żądania przesłania tych danych przez Almado innemu podmiotowi.
 6. sprzeciwu; mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Almado może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Almado Sp. z o.o., pod adresem: Warszawa (00-131), ul. Grzybowska 4/164, tel. + 48 226173301 lub pod adresem e-mail rodo@almado.com.pl.

Share This